Adatkezelési Szabályzat

            •          A jelen Adatkezelési Szabályzat  (a továbbiakban: „Szabályzat”) a Tállyáért Egyesület (székhely: 3907 Tállya, Rózsa u. 9.; nyilvántartási szám: 05-02-0065251; adószám: 18523991-2-05) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a http://www.tallya-bbq.hu oldalon elérhető online  szolgáltatásainak (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

            •          Jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy a kapcsolatunk során az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatainak felhasználásával, őrzésével kapcsolatos szabályokról, elveinkről tájékoztassuk.

            •          Jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag az Adtakezelő rendelkezésére bocsátott adatokra vonatkozik, és nem terjed ki arra az esetre, ha valaki önszántából a http://www.tallya-bbq.hu oldalon, vagy azt felhasználva nyilvánosságra hozza személyes adatait, vagy azok egy részét.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § szerinti egyes értelmező rendelkezések:

           •          érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

           •          személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

           •          különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

           •          hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

           •          tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

           •          adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

           •          adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

           •          adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

           •          nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

           •          adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

           •          adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

           •          adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

           •          adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

           •          adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

           •          harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

           •          az 1992. évi LXIII. törvény 2. § 17. pontja szerinti személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer):személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Regisztráció

           •          Az Adatkezelő honlapjának bizonyos szolgáltatásai csak előzetes és önkéntes felhasználói regisztrációt követően vehetőek igénybe. A regisztráció során a felhasználók olyan adatokat is megadhatnak, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére hivatkozott jogszabály rendelkezései az irányadóak.

A felhasználói regisztráció során az alábbi adatok megadása feltétele a sikeres regisztrációnak:

            •         név/cégnév

            •         email cím

            •         telefonszám

            •         pontos cím

            •         beszélt nyelvek

            •         születési dátum

Az adatkezelés célja

           •          Az Adatkezelés célja a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele.

           •          A honlap látogatása során a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az Adatkezelő nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

           •          Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

           •          Az adatkezeléssel és a felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 1. pont alapján), ezért jelen Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

           •          Adatkezelő az adatokat korlátlan ideig, de legfeljebb az utolsó, felhasználó általi bejelentkezéstől számított 5 évig őrzi, azokat ezen időtartamon belül csak a felhasználó kérésére, vagy jogszabályváltozás következtében törli.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

           •          A felhasználó regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt adatait kezelje.

Adatbiztonság

           •          Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

           •          A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

           •          A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

           •          A felhasználó tiltakozhat a személyes adatainak kezelése érdekében, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el) illetve, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik. Ilyen esetben Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a tiltakozás beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül köteles azt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Vegyes rendelkezések

           •          Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítása. Módosítás esetében az Adatkezelő a módosított szabályzatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás weboldalán, amely a hozzáférhetővé tételt követő 8. napon lép hatályba.

           •          Annak ellenére, hogy az Adatkezelő az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít az általa kezelt adatok védelmének teljes körű biztosítására, az Adatkezelő nem garantálja, hogy az egyes felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos, vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (8) bekezdés alapján az Adatkezelő a felhasználók kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 154. § (6) bekezdés alapján az Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználók személyes és egyéb adatainak kezelésére a felhasználó adatkezeléshez való hozzájárulásától függetlenül.

           •          A regisztrációval, illetve a Szolgáltatás használatával a felhasználók tudomásul veszik, és elfogadják a jelen Szabályzat feltételeit.

           •          Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Adatkezelő, vagy az adatfeldolgozó megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

           •          A Szabályzat 10.4. pontjában foglaltakra, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.